jianhc

Unido: 24.jun.2021 Última actividad: 31.may.2023 愛自然-臺灣(iNaturalist Taiwan)

《大寶積經》卷110佛云:「大藥!如彼風界軟弱無色體,彼識亦復然,軟弱復無色身,然其無妨能成就大身、能成就微細小身。而彼識,蚊子及象一種不異。大藥!譬如小燈燭光,或在壁或在室,能滅大黑闇分。此識亦復如是,雖復微小,能成大小形色,而皆因業受故。」(CBETA 2019.Q3, T11, no. 310, p. 619a27-b4)

所有動物都有的彼識到底是什麼?詳見影片明說:https://youtu.be/9WR-TDz2Kxg

jianhc no está siguiendo a nadie