Archivos de diario de enero 2021

06 de enero de 2021

50. Bomenkap. Drentse zandbossen bedreigd door Bossenstrategie, een beleidsnota van het ministerie van LNV.

Eef Arnolds, medeoprichter van de WFD, maakt zich grote zorgen over de toekomst van vooral de bossen op de zandgronden door de plannen van het Ministerie van LNV, beschreven in de nota Bos voor de toekomst. Deze nota staat op de agenda van de Tweede kamer medio januari.
In dat bericht, in eerste instantie gericht aan de medewerkers van de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe (PWD) legt hij uit waarom hij zich zorgen maakt en doet hij de oproep de petitie tegen deze nota en het voorgenomen beleid te tekenen.
Het bestuur heeft gemeend dat het ook voor ons als ‘plantenmensen’ belangrijk is hiervan kennis te nemen en jullie op het bestaan van de petitie te wijzen.

Paddenstoelenvrienden zijn gewoonlijk ook vrienden van bossen en bomen. Vandaar dat ik me tot jullie richt met een ongebruikelijk verzoek, namelijk om in actie te komen voor het behoud van de Nederlandse bossen. Dat klinkt vreemd, maar de toekomst van met name oudere bossen op zandgrond staat op het spel. Hieronder een korte toelichting.

Door ‘toeval’ ben ik als bosecoloog betrokken geraakt bij de voorbereiding van de Bossenstrategie, een beleidsnota van het ministerie van LNV. De nota is onlangs gepresenteerd onder de titel: Bos van de toekomst. Deze nota wordt medio januari in het parlement behandeld.
Ik ben erg ongerust over de technocratische benadering van bosbeheer in deze nota, zonder enig respect voor het bestaande bos. Zelfs natuurbossen zijn niet meer veilig voor kaalkap! De nota is wetenschappelijk slecht onderbouwd en staat vol tegenstrijdigheden en onjuistheden. ‘Bos van de toekomst’ blijkt te zijn vervaardigd door leden van de bosbouwlobby (houtboeren) zonder inspraak van onafhankelijke deskundigen en natuurliefhebbers. Voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen is 1,5 miljard euro uitgetrokken. Een vrijbrief voor de vernietiging van bestaand bos op kosten van de belastingbetaler. Het valt me op dat in de media nog nauwelijks aandacht is besteed aan dit controversiële onderwerp.

Voor belangstellenden heb ik als bijlage twee stukken met achtergrondinformatie toegevoegd. Het eerste stuk bevat wat feiten over het Nederlandse bosbeheer die ik heb opgezocht. Het tweede stuk is een commentaar op de tekst over natuurbossen in ‘Bos voor de toekomst’ uit mijn blog over bossen. Op die website is uitvoeriger informatie te vinden, ook achtergrondartikelen.

Inmiddels hebben bosliefhebbers uit heel Nederland hun krachten gebundeld in de Stichting Bos- en bomenbescherming. Ook zij pleiten voor intrekking van deze rampzalige nota. De stichting heeft een petitie opgesteld die ik van harte voor ondertekening aanbeveel.

Als je achter deze boodschap staat, dit bericht graag verder verspreiden!

Met paddenstoelvriendelijke groeten,

Eef Arnolds


Publicaties over bossen

Publicaties worden hier vermeld in chronologische volgorde van oud naar nieuw, soms met een korte toelichting of verwijzing naar elkaar als ze met elkaar in verband staan.

2010. Chrispijn, R., E. Arnolds & P.J. Keizer. Naaldbossen in Nederland, bedreigde levensgemeenschappen. Nederlandse Mycologische Vereniging. 20 pp.
Brochure over het belang van naaldbossen voor paddenstoelen en over de bedreigingen van naaldbossen.

2020-06-09. Thomassen et al. 2020. Revitalisering Nederlandse Bossen, concept voor werkbijeenkomsten. Uitgave Bosgroepen i.s.m. Staatsbosbeheer en Stichting Probos in opdracht van het ministerie van LNV. 110 pp.
Zie ook volgende publicatie.

2020-07-16. Arnolds, E. 2020. Kanttekeningen bij het rapport Revitalisering Nederlandse bossen. 12 pp.
Ongepubliceerde reactie op de nota van Thomassen et al., verstuurd aan alle deelnemers van de video-meeting over deze nota.

2020-11-14. Desie, E. et al. 2020. Rijkstrooisel: kansen voor herstel van de nutriëntenkringloop in bossen. De Levende Natuur 121: 134-139.
Zie ook volgende publicatie.

2020-11-15. Arnolds, E. 2020. Zien we door de bomen het bos nog wel? De Levende Natuur 121: 224-227.
Reactie op de vorige publicatie, inclusief een weerwoord van de auteurs daarvan.

2020-11-18. Ministerie van LNV. Nota Bos voor de toekomst. 60 pp.
Zie ook de volgende titel.

2020-11-18. Kamerbrief bij de nota Bos voor de toekomst. 2 pp.
Aanbiedingsbrief van de minister van LNV bij de nota ‘Bos voor de toekomst’.

2020-12-03. Arnolds, E. Red het Nederlandse bos.1p.
Beknopte informatie over het Nederlandse bos en bosbeheer.

2020-12-08. Arnolds, E. Brief aan Kamercommissie LNV over de nota Bos voor de toekomst. 2 pp.
Kritische brief over de procedure bij de opdracht voor ‘Bos voor de toekomst’ met verzoek om intrekking van de nota.

2020-12-08. Arnolds, E. Natuurbos in staat van verwarring. Blog notitie, 2pp.
Kritische reactie op de visie op natuurbos in de nota Bos voor de toekomst.

2020-12-18. Stichting NatuurAlert. Ecologische effesten van vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen. 60 pp.
Onderzoek in opdracht van Stichting NatuurAlert Nederland naar aanleiding van de Bossenstrategie van het ministerie van LNV (nota Bos voor de toekomst).

Publicado el enero 6, 2021 04:54 TARDE por optilete optilete | 1 comentario | Deja un comentario

51. It's OK to be smart

Een tutorial voor de beginner van iNaturalist, met enige humor opgezet.

Download iNaturalist to join the It’s Okay to be Smart global survey project and submit your observations! https://www.inaturalist.org/projects/...
Learn more about iNaturalist and citizen science: https://www.inaturalist.org/

Publicado el enero 6, 2021 05:35 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

09 de enero de 2021

52. DWDD De Wereld Dooit Door ww.PooLEvent.nl

Op 1 december hebben  we laten zien hoe de polaire vlag erbij hangt. We hebben een film gemaakt waarbij Peter Kuipers Munneke in gesprek gaat met veschillende onderzoekers. Ze kijken terug op het afgelopen jaar en naar wat er zoal aan onderzoek is gebeurd. We hebben de film hieronder geplaats evenals de nabespreking.

We hopen u hiermee te inspireren. Veel kijkplezier.

Toon Pool Event programma

Film: De Wereld Dooit Door

Nabespreking: De Wereld Dooit Door

Pool Programma

Spreker(s)

  1. Peter Kuipers Munneke (Universiteit Utrecht & NOS)
  2. Prof. Dr. Bart Nolet (NIOO-KNAW & Universiteit van Amsterdam)
  3. Jacqueline Stefels (Rijksuniversiteit Groningen)
  4. Kees Bastmeijer (Universiteit van Tilburg)
  5. Emma Edwards (British Antarctic Survey)
  6. Louise van Schaik (Clingendael Instituut)
  7. Esther Kokmeijer (Antarktikos en APECS NL)
  8. Bert Wouters (Universiteit Utrecht / TU Delft)

64B. DWDD De Wereld Dooit Door ww.PooLEvent.nl

https://populationbiology.nl/
http://www.indat.nl/
https://populationbiology.nl/actueel.html
https://populationbiology.nl/zeehonden/18juliKuipersplaat.pdf
https://populationbiology.nl/Gyrinus/proefdier.htm
https://populationbiology.nl/Gyrinus/methods.htm
https://populationbiology.nl/gyrinus/proefschrift/index.html
https://populationbiology.nl/limnologie/hirudinae/bloedzuigertabel.pdf
https://populationbiology.nl/limnologie/hydrachna/watermijtentabel1.pdf
https://populationbiology.nl/limnologie/hydrachna/watermijtentabel2.pdf
https://populationbiology.nl/limnologie/hydrachna/watermijtentabel4.pdf
https://populationbiology.nl/limnologie/bemonsteren/betrouwbaarheid_netvangsten_macrofauna.pdf
https://populationbiology.nl/numbers/schatten_populatiegrootte_merk-terugvang.pdf
https://populationbiology.nl/verstoring/discussie/index.html

OTTER
https://www.youtube.com/watch?v=iBjMpDywKJc&t=180

Publicado el enero 9, 2021 11:19 MAÑANA por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

Wat hebben een visarend, een zwanenbloem en een wortelende vaalhoed gemeenschappelijk?

HET SOORTBEGRIP IN DE MYCOLOGIE - Thomas W. Kuyper

Wat hebben een visarend, een zwanenbloem en een wortelende vaalhoed gemeenschappelijk?
Wanneer we ons die vraag stellen is het goed te bedenken wat voor soort antwoord we
verwachten, en wie die vraag kan beantwoorden. Is dit een vraag voor een bioloog, die de
variatie in levensvormen in patronen (soorten, geslachten) probeert onder te brengen? Of is
het een vraag voor een filosoof, die zich afvraagt uit wat voor soort eenheden onze wereld is
opgebouwd? In dat laatste geval kan de vraag bijvoorbeeld zijn of soorten en chemische elementen (zoals zuurstof of ijzer) een vergelijkbaar soort bouwstenen zijn of niet. (Linnaeus,
de vader van de nomenclatuur en taxonomie, classificeerde zowel soorten als mineralen.) Als
we naar de geschiedenis van discussies over het soortbegrip in de biologie kijken, is duidelijk
dat zowel filosofen als biologen daarin een grote rol hebben gespeeld. Dat is ook niet verwonderlijk. De oorspronkelijke begrippen, waarvan de huidige termen ‘geslacht’ (genus) en
‘soort’ (species) zijn afgeleid, zijn al meer dan twee en een half duizend jaar onderwerp van
filosofische discussies. En ook in deze alinea kwam het begrip soort twee keer in die meer
filosofische benadering (‘soort antwoord’, ‘soort eenheden’) voor.

https://www.mycologen.nl/Coolia/PDF-files/Coolia_60(2)_p68-76_Th_Kuyper_Soortbegrip_in_mycologie.pdf

Publicado el enero 9, 2021 12:59 TARDE por optilete optilete | 2 comentarios | Deja un comentario

10 de enero de 2021

53: Mosses and Liverworts of Britain and Ireland: A Field Guide

BBS > BBS Field Guide species accounts   

<!-- InstanceEndEditable --> <!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion5" -->

 

BBS Field Guide online pages


Details about how to purchase the field guide can be found here.


The original Field Guide site that was running during the construction of the Field Guide is no longer online, but links to the species accounts and some of the keys, kindly made available by Alan Hale and Charlie Campbell appear below.

Hornworts Thalloid Liverworts Leafy Liverworts Sphagnum Acrocarpous Mosses Pleurocarpous Mosses
Anthoceros
punctatus
Aneura pinguis Adelanthus
decipiens
Sphagnum
angustifolium
Acaulon
muticum
Amblystegium
confervoides
Phaeoceros
carolinianus
Apometzgeria
pubescens
Adelanthus
lindenbergianus
Sphagnum
austinii
Acaulon
triquetrum
Amblystegium
fluviatile
Phaeoceros
laevis
Athalamia
hyalina
Anastrepta
orcadensis
Sphagnum
balticum

@not>Achrophyllum
dentatum - not in Field guide
Amblystegium
humile


Blasia
pusilla
Anastrophyllum
alpinum
Sphagnum
capillifolium
Aloina
aloides
Amblystegium
radicale
 


Conocephalum
conicum
Anastrophyllum
donnianum
Sphagnum
compactum
Aloina
ambigua
Amblystegium
serpens
 


Conocephalum
salebrosum
Anastrophyllum
hellerianum
Sphagnum
contortum
Aloina
brevirostris
Amblystegium
tenax
 


Cryptothallus
mirabilis
Anastrophyllum
joergensenii
Sphagnum
cuspidatum
Aloina
rigida
Amblystegium
varium
 


Dumortiera
hirsuta
Anastrophyllum
minutum
Sphagnum
denticulatum
Amblyodon
dealbatus
Anomodon
attenuatus
 


Fossombronia
angulosa
Anastrophyllum
saxicola
Sphagnum
fallax
Amphidium
lapponicum
Anomodon
longifolius
 


Fossombronia
caespitiformis
Anthelia
julacea
Sphagnum
fimbriatum
Amphidium
mougeotii
Anomodon
viticulosus
 


Fossombronia
crozalsii
Anthelia
juratzkana
Sphagnum
flexuosum
Andreaea
alpestris
Antitrichia
curtipendula
 


Fossombronia
fimbriata
Aphanolejeunea
microscopica
Sphagnum
fuscum
Andreaea
alpina
Brachytheciastrum
trachypodium
 


Fossombronia
foveolata
Barbilophozia
atlantica
Sphagnum
girgensohnii
Andreaea
blyttii
Brachytheciastrum
velutinum
 


Fossombronia
incurva
Barbilophozia
attenuata
Sphagnum
inundatum
Andreaea
frigida
Brachythecium
albicans
 


Fossombronia
maritima
Barbilophozia
barbata
Sphagnum
lindbergii
Andreaea
megistospora
Brachythecium
cirrosum
 


Fossombronia
mittenii
Barbilophozia
floerkei
Sphagnum
magellanicum
Andreaea
mutabilis
Brachythecium
erythrorrhizon
 


Fossombronia
pusilla
Barbilophozia
hatcheri
Sphagnum
majus
Andreaea
nivalis
Brachythecium
glaciale
 


Fossombronia
wondraczekii
Barbilophozia
kunzeana
Sphagnum
molle
Andreaea
rothii
Brachythecium
glareosum
 


Haplomitrium
hookeri
Barbilophozia
lycopodioides
Sphagnum
obtusum
Andreaea
rupestris
Brachythecium
mildeanum
 


Lunularia
cruciata
Barbilophozia
quadriloba
Sphagnum
palustre
Andreaea
sinuosa
Brachythecium
plumosum
 


Marchantia
polymorpha
Bazzania
pearsonii
Sphagnum
papillosum
Anoectangium
aestivum
Brachythecium
populeum
 


Metzgeria
conjugata
Bazzania
tricrenata
Sphagnum
platyphyllum
Anomobryum
concinnatum
Brachythecium
reflexum
 


Metzgeria
consanguinea
Bazzania
trilobata
Sphagnum
pulchrum
Anomobryum
julaceum
Brachythecium
rivulare
 


Metzgeria
fruticulosa
Blepharostoma
trichophyllum
Sphagnum
quinquefarium
Aongstroemia
longipes
Brachythecium
rutabulum
 


Metzgeria
furcata
Calypogeia
arguta
Sphagnum
riparium
Aphanorhegma
patens
Brachythecium
salebrosum
 


Metzgeria
leptoneura
Calypogeia
azurea
Sphagnum
russowii
Aphanorrhegma
patens
Brachythecium
starkei
 


Metzgeria
pubescens
Calypogeia
fissa
Sphagnum
skyense
Aplodon
wormskioldii
Brachythecium
trachypodium
 


Metzgeria
temperata
Calypogeia
integristipula
Sphagnum
squarrosum
Aplodon
wormskjoldii
Brachythecium
velutinum
 


Metzgeria
violacea
Calypogeia
muelleriana
Sphagnum
strictum
Archidium
alternifolium
Callialaria
curvicaulis
 


Moerckia
blyttii
Calypogeia
neesiana
Sphagnum
subnitens
Arctoa
fulvella
Calliergon
cordifolium
 


Moerckia
flotoviana
Calypogeia
sphagnicola
Sphagnum
subsecundum
Atrichum
angustatum
Calliergon
giganteum
 


Moerckia
hibernica
Calypogeia
suecica
Sphagnum
tenellum
Atrichum
crispum
Calliergon
sarmentosum
 


Pallavicinia
lyellii
Cephalozia
ambigua
Sphagnum
teres
Atrichum
tenellum
Calliergon
stramineum
 


Pellia
endiviifolia
Cephalozia
bicuspidata
Sphagnum
warnstorfii
Atrichum
undulatum
Calliergon
trifarium
 


Pellia
epiphylla
Cephalozia
catenulata
  Aulacomnium
androgynum
Calliergonella
cuspidata
   


Pellia
neesiana
Cephalozia
connivens
  Aulacomnium
palustre
Calliergonella
lindbergii
   


Petalophyllum
ralfsii
Cephalozia
crassifolia
  Aulacomnium
turgidum
Campyliadelphus
chrysophyllus
   


Pleurozia
purpurea
Cephalozia
hibernica
  Barbula
convoluta
Campyliadelphus
elodes
   


Preissia
quadrata
Cephalozia
leucantha
  Barbula
unguiculata
Campylium
protensum
   


Reboulia
hemisphaerica
Cephalozia
loitlesbergeri
  Bartramia
halleriana
Campylium
stellatum
   


Riccardia
chamedryfolia
Cephalozia
lunulifolia
  Bartramia
ithyphylla
Campylophyllum
calcareum
   


Riccardia
incurvata
Cephalozia
macrostachya
  Bartramia
pomiformis
Campylophyllum
halleri
   


Riccardia
latifrons
Cephalozia
pleniceps
  Bartramia
stricta
Cirriphyllum
cirrosum
   


Riccardia
multifida
Cephaloziella
baumgartneri
  Blindia
acuta
Cirriphyllum
crassinervium
   


Riccardia
palmata
Cephaloziella
calyculata
  Blindia
caespiticia
Cirriphyllum
piliferum
   


Riccia
beyrichiana
Cephaloziella
dentata
  Brachydontium
trichodes
Climacium
dendroides
   


Riccia
bifurca
Cephaloziella
divaricata
  Breutelia
chrysocoma
Conardia
compacta
   


Riccia
canaliculata
Cephaloziella
elachista
  Bruchia
vogesiaca
Cratoneuron
curvicaule
   


Riccia
cavernosa
Cephaloziella
hampeana
  Bryoerythrophyllum
caledonicum
Cratoneuron
filicinum
   


Riccia
crozalsii
Cephaloziella
integerrima
  Bryoerythrophyllum
ferruginascens
Cryphaea
heteromalla
   


Riccia
crystallina
Cephaloziella
massalongi
  Bryoerythrophyllum
recurvirostrum
Cryphaea
lamyana
   


Riccia
fluitans
Cephaloziella
nicholsonii
  Bryum
algovicum
Ctenidium
molluscum
   


Riccia
glauca
Cephaloziella
rubella
  Bryum
alpinum
Ctenidium
procerrimum
   


Riccia
huebeneriana
Cephaloziella
spinigera
 
@not>Bryum
archangelicum - not in Field guide
Dendrocryphaea
lamyana
   


Riccia
nigrella
Cephaloziella
stellulifera
  Bryum
arcticum
Drepanocladus
aduncus
   


Riccia
rhenana
Cephaloziella
turneri
  Bryum
argenteum
Drepanocladus
cossonii
   


Riccia
sorocarpa
Chiloscyphus
pallescens
  Bryum
bicolor
Drepanocladus
lycopodioides
   


Riccia
subbifurca
Chiloscyphus
polyanthos
  Bryum
bornholmense
Drepanocladus
polygamus
   


Ricciocarpos
natans
Cladopodiella
fluitans
  Bryum
caespiticium
Drepanocladus
revolvens
   


Sphaerocarpos
michelii
Cladopodiella
francisci
  Bryum
calophyllum
Drepanocladus
sendtneri
   


Sphaerocarpos
texanus
Cololejeunea
calcarea
  Bryum
canariense
Entodon
concinnus
   


Targionia
hypophylla
Cololejeunea
minutissima
Bryum
capillare
Eurhynchiastrum
pulchellum
   


Cololejeunea
rossettiana
Bryum
creberrimum
Eurhynchium
crassinervium
   


Colura
calyptrifolia
Bryum
cyclophyllum
Eurhynchium
hians
   


Diplophyllum
albicans
Bryum
dichotomum
Eurhynchium
meridionale
   


Diplophyllum
obtusifolium
Bryum
dixonii
Eurhynchium
praelongum
   


Diplophyllum
taxifolium
Bryum
donianum
Eurhynchium
pulchellum
   


Douinia
ovata
Bryum
dyffrynense
Eurhynchium
pumilum
   


Drepanolejeunea
hamatifolia
Bryum
elegans
Eurhynchium
schleicheri
   


Eremonotus
myriocarpus
Bryum
funckii
Eurhynchium
speciosum
   


Frullania
dilatata
Bryum
gemmiferum
Eurhynchium
striatulum
   


Frullania
fragilifolia
Bryum
gemmilucens
Eurhynchium
striatum
   


Frullania
microphylla
Bryum
gemmiparum
Fontinalis
antipyretica
   


Frullania
tamarisci
Bryum
intermedium
Fontinalis
squamosa
   


Frullania
teneriffae
Bryum
klinggraeffii
Habrodon
perpusillus
   


Geocalyx
graveolens
Bryum
knowltonii
Hageniella
micans
   


Gongylanthus
ericetorum
Bryum
kunzei
Hamatocaulis
vernicosus
   


Gymnocolea
acutiloba
Bryum
marratii
Helodium
blandowii
   


Gymnocolea
inflata
Bryum
mildeanum
Herzogiella
seligeri
   


Gymnomitrion
apiculatum
Bryum
moravicum
Herzogiella
striatella
   


Gymnomitrion
concinnatum
Bryum
muehlenbeckii
Heterocladium
dimorphum
   


Gymnomitrion
corallioides
Bryum
pallens
Heterocladium
heteropterum
   


Gymnomitrion
crenulatum
Bryum
pallescens
Heterocladium
wulfsbergii
   


Gymnomitrion
obtusum
Bryum
pseudotriquetrum
Homalia
trichomanoides
   


Harpalejeunea
molleri
Bryum
radiculosum
Homalothecium
lutescens
   


Harpanthus
flotovianus
Bryum
riparium
Homalothecium
sericeum
   


Harpanthus
scutatus
Bryum
rubens
Homomallium
incurvatum
   


Herbertus
aduncus
Bryum
ruderale
Hygroamblystegium
fluviatile
   


Herbertus
borealis
Bryum
salinum
Hygroamblystegium
humile
   


Herbertus
delavayi
Bryum
sauteri
Hygroamblystegium
tenax
   


Herbertus
stramineus
Bryum
schleicheri
Hygroamblystegium
varium
   @not>Heteroscyphus
fissistipus - not in Field guide
Bryum
subapiculatum
Hygrohypnum
duriusculum
   


Hygrobiella
laxifolia
Bryum
subelegans
Hygrohypnum
eugyrium
   


Jamesoniella
autumnalis
Bryum
tenuisetum
Hygrohypnum
luridum
   


Jamesoniella
undulifolia
Bryum
torquescens
Hygrohypnum
molle
   


Jubula
hutchinsiae
Bryum
turbinatum
Hygrohypnum
ochraceum
   


Jungermannia
atrovirens
Bryum
uliginosum
Hygrohypnum
polare
   


Jungermannia
borealis

@not>Bryum
valparaisense - not in Field guide
Hygrohypnum
smithii
   


Jungermannia
caespiticia
Bryum
violaceum
Hygrohypnum
styriacum
   


Jungermannia
confertissima
Bryum
warneum
Hylocomiastrum
pyrenaicum
   


Jungermannia
exsertifolia
Bryum
weigelii
Hylocomiastrum
umbratum
   


Jungermannia
gracillima
Buxbaumia
aphylla
Hylocomium
brevirostre
   


Jungermannia
hyalina
Buxbaumia
viridis
Hylocomium
pyrenaicum
   


Jungermannia
leiantha

@not>Calomnion
complanatum - not in Field guide
Hylocomium
splendens
   


Jungermannia
obovata
Calyptrochaeta
apiculata
Hylocomium
umbratum
   


Jungermannia
paroica
Campylopus
atrovirens
Hyocomium
armoricum
   


Jungermannia
polaris
Campylopus
brevipilus
Hypnum
andoi
   


Jungermannia
pumila
Campylopus
flexuosus
Hypnum
bambergeri
   


Jungermannia
sphaerocarpa
Campylopus
fragilis
Hypnum
callichroum
   


Jungermannia
subelliptica
Campylopus
gracilis
Hypnum
cupressiforme
   


Kurzia
pauciflora
Campylopus
introflexus
Hypnum
hamulosum
   


Kurzia
sylvatica
Campylopus
pilifer
Hypnum
imponens
   


Kurzia
trichoclados
Campylopus
pyriformis
Hypnum
jutlandicum
   


Leiocolea
alpestris
Campylopus
schimperi
Hypnum
lindbergii
   


Leiocolea
badensis
Campylopus
setifolius
Hypnum
resupinatum
   


Leiocolea
bantriensis
Campylopus
shawii
Hypnum
revolutum
   


Leiocolea
collaris
Campylopus
subporodictyon
Hypnum
uncinulatum
   


Leiocolea
fitzgeraldiae
Campylopus
subulatus
Hypnum
vaucheri
   


Leiocolea
gillmanii
Campylostelium
saxicola
Isopterygiopsis
muelleriana
   


Leiocolea
heterocolpos
Catoscopium
nigritum
Isopterygiopsis
pulchella
   


Leiocolea
rutheana
Ceratodon
conicus
Isothecium
alopecuroides
   


Leiocolea
turbinata
Ceratodon
purpureus
Isothecium
holtii
   


Lejeunea
cavifolia
Cheilothela
chloropus
Isothecium
myosuroides
   


Lejeunea
eckloniana
Chenia
leptophylla
Kindbergia
praelonga
   


Lejeunea
flava
Cinclidium
stygium
Leptodictyum
riparium
   


Lejeunea
hibernica
Cinclidotus
fontinaloides
Leptodon
smithii
   


Lejeunea
holtii
Cinclidotus
riparius

@not>Lescuraea
saxicola - not in Field guide
   


Lejeunea
lamacerina
Conostomum
tetragonum
Leskea
polycarpa
   


Lejeunea
mandonii
Coscinodon
cribrosus
Leucodon
sciuroides
   


Lejeunea
patens
Cyclodictyon
laetevirens
Loeskeobryum
brevirostre
   


Lepidozia
cupressina
Cynodontium
bruntonii
Myrinia
pulvinata
   


Lepidozia
pearsonii
Cynodontium
fallax
Myurella
julacea
   


Lepidozia
reptans
Cynodontium
jenneri
Myurella
tenerrima
   


Leptoscyphus
cuneifolius
Cynodontium
polycarpon
Myurium
hochstetteri
   


Liochlaena
lanceolata
Cynodontium
strumiferum
Neckera
complanata
   


Lophocolea
bidentata
Cynodontium
tenellum
Neckera
crispa
   


Lophocolea
bispinosa
Daltonia
splachnoides
Neckera
pennata
   


Lophocolea
brookwoodiana
Dialytrichia
fragilifolia
Neckera
pumila
   


Lophocolea
fragrans
Dialytrichia
mucronata
Orthothecium
intricatum
   


Lophocolea
heterophylla
Dialytrichia
saxicola
Orthothecium
rufescens
   


Lophocolea
semiteres
Dichodontium
flavescens
Oxyrrhynchium
hians
   


Lophozia
bicrenata
Dichodontium
palustre
Oxyrrhynchium
pumilum
   


Lophozia
capitata
Dichodontium
pellucidum
Oxyrrhynchium
schleicheri
   


Lophozia
excisa
Dicranella
cerviculata
Oxyrrhynchium
speciosum
   


Lophozia
herzogiana
Dicranella
crispa
Palustriella
commutata
   


Lophozia
incisa
Dicranella
grevilleana
Palustriella
decipiens
   


Lophozia
longidens
Dicranella
heteromalla
Palustriella
falcata
   


Lophozia
longiflora
Dicranella
palustris
Plagiothecium
cavifolium
   


Lophozia
obtusa
Dicranella
rufescens
Plagiothecium
curvifolium
   


Lophozia
opacifolia
Dicranella
schreberiana
Plagiothecium
denticulatum
   


Lophozia
perssonii
Dicranella
staphylina
Plagiothecium
denticulatum
   


Lophozia
sudetica
Dicranella
subulata
Plagiothecium
laetum
   


Lophozia
ventricosa
Dicranella
varia
Plagiothecium
latebricola
   


Lophozia
wenzelii
Dicranodontium
asperulum
Plagiothecium
nemorale
   


Marchesinia
mackaii
Dicranodontium
denudatum
Plagiothecium
piliferum
   


Marsupella
adusta
Dicranodontium
uncinatum
Plagiothecium
platyphyllum
   


Marsupella
alpina
Dicranoweisia
cirrata
Plagiothecium
succulentum
   


Marsupella
arctica
Dicranoweisia
crispula
Plagiothecium
undulatum
   


Marsupella
boeckii
Dicranum
bergeri
Plasteurhynchium
meridionale
   


Marsupella
brevissima
Dicranum
bonjeanii
Plasteurhynchium
striatulum
   


Marsupella
condensata
Dicranum
elongatum
Platydictya
jungermannioides
   


Marsupella
emarginata
Dicranum
flagellare
Platygyrium
repens
   


Marsupella
funckii
Dicranum
flexicaule
Platyhypnidium
lusitanicum
   


Marsupella
profunda
Dicranum
fuscescens
Platyhypnidium
riparioides
   


Marsupella
sparsifolia
Dicranum
leioneuron
Pleurozium
schreberi
   


Marsupella
sphacelata
Dicranum
majus
Pseudocalliergon
lycopodioides
   


Marsupella
sprucei
Dicranum
montanum
Pseudocalliergon
trifarium
   


Marsupella
stableri
Dicranum
polysetum
Pseudocalliergon
turgescens
   


Mastigophora
woodsii
Dicranum
scoparium
Pseudoleskea
incurvata
   


Microlejeunea
ulicina
Dicranum
scottianum
Pseudoleskea
patens
   


Mylia
anomala
Dicranum
spurium
Pseudoleskeella
catenulata
   


Mylia
taylorii
Dicranum
subporodictyon
Pseudoleskeella
nervosa
   


Nardia
breidleri
Dicranum
tauricum
Pseudoleskeella
rupestris
   


Nardia
compressa
Dicranum
undulatum
Pseudoscleropodium
purum
   


Nardia
geoscyphus
Didymodon
acutus
Pseudotaxiphyllum
elegans
   


Nardia
insecta
Didymodon
cordatus
Pterigynandrum
filiforme
   


Nardia
scalaris
Didymodon
fallax
Pterogonium
gracile
   


Nowellia
curvifolia
Didymodon
ferrugineus
Ptilium
crista-castrensis
   


Odontoschisma
denudatum
Didymodon
glaucus
Ptychodium
plicatum
   


Odontoschisma
elongatum
Didymodon
icmadophilus
Pylaisia
polyantha
   


Odontoschisma
macounii
Didymodon
insulanus
Rhynchostegiella
curviseta
   


Odontoschisma
sphagni
Didymodon
luridus
Rhynchostegiella
litorea
   


Pedinophyllum
interruptum
Didymodon
maximus
Rhynchostegiella
tenella
   


Plagiochila
asplenioides
Didymodon
nicholsonii
Rhynchostegiella
teneriffae
   


Plagiochila
atlantica
Didymodon
rigidulus
Rhynchostegium
alopecuroides
   


Plagiochila
bifaria
Didymodon
sinuosus
Rhynchostegium
confertum
   


Plagiochila
britannica
Didymodon
spadiceus
Rhynchostegium
megapolitanum
   


Plagiochila
carringtonii
Didymodon
tomaculosus
Rhynchostegium
murale
   


Plagiochila
exigua
Didymodon
tophaceus
Rhynchostegium
riparioides
   


Plagiochila
heterophylla

@not>Didymodon
umbrosus - not in Field guide
Rhynchostegium
rotundifolium
   


Plagiochila
killarniensis
Didymodon
vinealis
Rhytidiadelphus
loreus
   


Plagiochila
norvegica
Diphyscium
foliosum
Rhytidiadelphus
squarrosus
   


Plagiochila
porelloides
Discelium
nudum
Rhytidiadelphus
subpinnatus
   


Plagiochila
punctata
Distichium
capillaceum
Rhytidiadelphus
triquetrus
   


Plagiochila
spinulosa
Distichium
inclinatum
Rhytidium
rugosum
   


Pleurocladula
albescens
Ditrichum
cornubicum
Sanionia
orthothecioides
   


Porella
arboris-vitae
Ditrichum
cylindricum
Sanionia
uncinata
   


Porella
cordaeana
Ditrichum
flexicaule
Sarmentypnum
exannulatum
   


Porella
obtusata
Ditrichum
gracile
Sarmentypnum
sarmentosum
   


Porella
pinnata
Ditrichum
heteromallum
Sciuro-hypnum
glaciale
   


Porella
platyphylla
Ditrichum
lineare
Sciuro-hypnum
plumosum
   


Ptilidium
ciliare
Ditrichum
plumbicola
Sciuro-hypnum
populeum
   


Ptilidium
pulcherrimum
Ditrichum
pusillum
Sciuro-hypnum
reflexum
   


Radula
aquilegia
Ditrichum
subulatum
Sciuro-hypnum
starkei
   


Radula
carringtonii
Ditrichum
zonatum
Scleropodium
cespitans
   


Radula
complanata
Encalypta
alpina
Scleropodium
purum
   


Radula
holtii
Encalypta
brevicolla
Scleropodium
touretii
   


Radula
lindenbergiana
Encalypta
brevicollis
Scleropodium
tourettii
   


Radula
voluta
Encalypta
ciliata
Scorpidium
cossonii
   


Saccogyna
viticulosa
Encalypta
rhaptocarpa
Scorpidium
revolvens
   


Scapania
aequiloba
Encalypta
streptocarpa
Scorpidium
scorpioides
   


Scapania
aspera
Encalypta
vulgaris
Scorpidium
turgescens
   


Scapania
calcicola
Entosthodon
attenuatus
Scorpiurium
circinatum
   


Scapania
compacta
Entosthodon
fascicularis
Sematophyllum
demissum
   


Scapania
curta
Entosthodon
muhlenbergii
Sematophyllum
micans
   


Scapania
cuspiduligera
Entosthodon
obtusus
Sematophyllum
substrumulosum
   


Scapania
degenii
Entosthodon
pulchellus
Straminergon
stramineum
   


Scapania
gracilis
Ephemerum
cohaerens
Taxiphyllum
wissgrillii
   


Scapania
gymnostomophila
Ephemerum
hibernicum
Thamnobryum
alopecurum
   


Scapania
irrigua
Ephemerum
minutissimum
Thamnobryum
angustifolium
   


Scapania
lingulata
Ephemerum
recurvifolium
Thamnobryum
cataractarum
   


Scapania
nemorea
Ephemerum
serratum
Thamnobryum
maderense
   


Scapania
nimbosa
Ephemerum
sessile
Thuidium
abietinum
   


Scapania
ornithopodioides
Ephemerum
spinulosum
Thuidium
assimile
   


Scapania
paludicola
Epipterygium
tozeri
Thuidium
delicatulum
   


Scapania
paludosa
Eucladium
verticillatum
Thuidium
philibertii
   


Scapania
parvifolia
Fissidens
adianthoides
Thuidium
recognitum
   


Scapania
praetervisa
Fissidens
bryoides
Thuidium
tamariscinum
   


Scapania
scandica
Fissidens
celticus
Tomentypnum
nitens
   


Scapania
subalpina
Fissidens
crassipes
Warnstorfia
exannulata
   


Scapania
uliginosa
Fissidens
crispus
Warnstorfia
fluitans
   


Scapania
umbrosa
Fissidens
curnovii


 Scapania
undulata
Fissidens
curvatus


 Solenostoma
caespiticium
Fissidens
dubius


 Solenostoma
confertissimum
Fissidens
exilis


 Solenostoma
gracillimum
Fissidens
fontanus


 Solenostoma
hyalinum
Fissidens
gracilifolius


 Solenostoma
obovatum
Fissidens
incurvus


 Solenostoma
paroicum
Fissidens
limbatus


 Solenostoma
sphaerocarpum
Fissidens
monguillonii


 Solenostoma
subellipticum
Fissidens
osmundoides


 Southbya
nigrella
Fissidens
polyphyllus


 Southbya
tophacea
Fissidens
pusillus


 Sphenolobopsis
pearsonii
Fissidens
rivularis


 Telaranea
europaea
Fissidens
rufulus


 Telaranea
longii
Fissidens
serrulatus


 Telaranea
murphyae
Fissidens
taxifolius


 Telaranea
nematodes
Fissidens
viridulus


 Telaranea
tetradactyla
Funaria
hygrometrica


 Tetralophozia
setiformis
Funaria
muhlenbergii


 Trichocolea
tomentella
Funaria
pulchella


 Tritomaria
exsecta
Glyphomitrium
daviesii


 Tritomaria
exsectiformis
Grimmia
alpestris


 Tritomaria
polita
Grimmia
anodon


 Tritomaria
quinquedentata
Grimmia
arenaria


 

Grimmia
atrata


 

Grimmia
crinita


 

Grimmia
curvata


 

Grimmia
decipiens


 

Grimmia
dissimulata


 

Grimmia
donniana


 

Grimmia
elatior


 

Grimmia
elongata


 

Grimmia
funalis


 

Grimmia
hartmanii


 

Grimmia
incurva


 

Grimmia
laevigata


 

Grimmia
lisae


 

Grimmia
longirostris


 

Grimmia
montana


 

Grimmia
muehlenbeckii


 

Grimmia
orbicularis


 

Grimmia
ovalis


 

Grimmia
pulvinata


 

Grimmia
ramondii


 

Grimmia
sessitana


 

Grimmia
tergestina


 

Grimmia
torquata


 

Grimmia
trichophylla


 

Grimmia
unicolor


 

Gymnostomum
aeruginosum


 

Gymnostomum
calcareum


 

Gymnostomum
viridulum


 

Gyroweisia
reflexa


 

Gyroweisia
tenuis


 

Hedwigia
ciliata


 

Hedwigia
integrifolia


 

Hedwigia
stellata


 

Hennediella
heimii


 

Hennediella
macrophylla


 

Hennediella
stanfordensis


 

Hookeria
lucens


 

Hymenostylium
insigne


 

Hymenostylium
recurvirostrum


 

Kiaeria
blyttii


 

Kiaeria
falcata


 

Kiaeria
glacialis


 

Kiaeria
starkei


 

Leptobarbula
berica


 

Leptobryum
pyriforme


 

Leptodontium
flexifolium


 

Leptodontium
gemmascens


 

Leptophascum
leptophyllum


 


@not>Leptotheca
gaudichaudii - not in Field guide


 

Leucobryum
glaucum


 

Leucobryum
juniperoideum


 

Meesia
triquetra


 

Meesia
uliginosa


 

Microbryum
curvicolle


 

Microbryum
davallianum


 

Microbryum
floerkeanum


 

Microbryum
rectum


 

Microbryum
starckeanum


 

Micromitrium
tenerum


 

Mielichhoferia
elongata


 


@not>Mielichhoferia
mielichhoferiana - not in Field guide


 

Mnium
ambiguum


 

Mnium
hornum


 

Mnium
lycopodioides


 

Mnium
marginatum


 

Mnium
spinosum


 

Mnium
stellare


 

Mnium
thomsonii


 

Molendoa
warburgii


 

Octodiceras
fontanum


 

Oedipodium
griffithianum


 

Oligotrichum
hercynicum


 

Oncophorus
virens


 

Oncophorus
wahlenbergii


 

Orthodontium
gracile


 

Orthodontium
lineare


 

Orthotrichum
affine


 

Orthotrichum
anomalum


 

Orthotrichum
consimile


 

Orthotrichum
cupulatum


 

Orthotrichum
diaphanum


 

Orthotrichum
gymnostomum


 

Orthotrichum
lyellii


 

Orthotrichum
obtusifolium


 

Orthotrichum
pallens


 

Orthotrichum
pulchellum


 

Orthotrichum
pumilum


 

Orthotrichum
rivulare


 

Orthotrichum
rupestre


 

Orthotrichum
shawii


 

Orthotrichum
speciosum


 

Orthotrichum
sprucei


 

Orthotrichum
stramineum


 

Orthotrichum
striatum


 

Orthotrichum
tenellum


 

Paludella
squarrosa


 

Paraleptodontium
recurvifolium


 

Paraleucobryum
longifolium


 

Phascum
cuspidatum


 

Philonotis
arnellii


 

Philonotis
caespitosa


 

Philonotis
calcarea


 

Philonotis
cernua


 

Philonotis
fontana


 

Philonotis
marchica


 

Philonotis
rigida


 

Philonotis
seriata


 

Philonotis
tomentella


 

Physcomitrium
eurystomum


 

Physcomitrium
pyriforme


 

Physcomitrium
sphaericum


 

Plagiobryum
demissum


 

Plagiobryum
zieri


 

Plagiomnium
affine


 

Plagiomnium
cuspidatum


 

Plagiomnium
elatum


 

Plagiomnium
ellipticum


 

Plagiomnium
medium


 

Plagiomnium
rostratum


 

Plagiomnium
undulatum


 

Plagiopus
oederianus


 

Pleuridium
acuminatum


 

Pleuridium
subulatum


 

Pleurochaete
squarrosa


 

Pogonatum
aloides


 

Pogonatum
nanum


 

Pogonatum
urnigerum


 

Pohlia
andalusica


 

Pohlia
annotina


 

Pohlia
bulbifera


 

Pohlia
camptotrachela


 

Pohlia
cruda


 

Pohlia
crudoides


 

Pohlia
drummondii


 

Pohlia
elongata


 

Pohlia
filum


 

Pohlia
flexuosa


 

Pohlia
lescuriana


 

Pohlia
ludwigii


 

Pohlia
lutescens


 

Pohlia
melanodon


 

Pohlia
nutans


 

Pohlia
obtusifolia


 

Pohlia
proligera


 

Pohlia
scotica


 

Pohlia
wahlenbergii


 

Polytrichastrum
alpinum


 

Polytrichastrum
formosum


 

Polytrichastrum
longisetum


 

Polytrichastrum
sexangulare


 

Polytrichum
alpinum


 

Polytrichum
commune


 

Polytrichum
commune


 

Polytrichum
formosum


 

Polytrichum
juniperinum


 

Polytrichum
longisetum


 

Polytrichum
piliferum


 

Polytrichum
sexangulare


 

Polytrichum
strictum


 

Pottiopsis
caespitosa


 

Pseudephemerum
nitidum


 

Pseudobryum
cinclidioides


 

Pseudocrossidium
hornschuchianum


 

Pseudocrossidium
revolutum


 

Pterygoneurum
lamellatum


 

Pterygoneurum
ovatum


 

Ptychomitrium
polyphyllum


 

Racomitrium
aciculare


 

Racomitrium
affine


 

Racomitrium
aquaticum


 

Racomitrium
canescens


 

Racomitrium
ellipticum


 

Racomitrium
elongatum


 

Racomitrium
ericoides


 

Racomitrium
fasciculare


 

Racomitrium
heterostichum


 

Racomitrium
himalayanum


 

Racomitrium
lanuginosum


 

Racomitrium
macounii


 

Racomitrium
sudeticum


 

Rhabdoweisia
crenulata


 

Rhabdoweisia
crispata


 

Rhabdoweisia
fugax


 

Rhizomnium
magnifolium


 

Rhizomnium
pseudopunctatum


 

Rhizomnium
punctatum


 

Rhodobryum
roseum


 

Saelania
glaucescens


 

Schistidium
agassizii


 

Schistidium
apocarpum


 

Schistidium
atrofuscum


 

Schistidium
confertum


 

Schistidium
crassipilum


 

Schistidium
dupretii


 

Schistidium
elegantulum


 

Schistidium
flaccidum


 

Schistidium
flexipile


 

Schistidium
frigidum


 

Schistidium
maritimum


 

Schistidium
papillosum


 

Schistidium
platyphyllum


 

Schistidium
pruinosum


 

Schistidium
rivulare


 

Schistidium
robustum


 

Schistidium
strictum


 

Schistidium
trichodon


 

Schistostega
pennata


 

Scopelophila
cataractae


 

Seligeria
acutifolia


 

Seligeria
brevifolia


 

Seligeria
calcarea


 

Seligeria
calycina


 

Seligeria
campylopoda


 

Seligeria
carniolica


 

Seligeria
diversifolia


 

Seligeria
donniana


 

Seligeria
oelandica


 

Seligeria
patula


 

Seligeria
pusilla


 

Seligeria
recurvata


 

Seligeria
trifaria


 

Splachnum
ampullaceum


 

Splachnum
sphaericum


 

Splachnum
vasculosum


 

Stegonia
latifolia


 

Syntrichia
amplexa


 

Syntrichia
intermedia


 

Syntrichia
laevipila


 

Syntrichia
latifolia


 

Syntrichia
montana


 

Syntrichia
norvegica


 

Syntrichia
papillosa


 

Syntrichia
princeps


 

Syntrichia
ruralis


 

Syntrichia
ruralis


 

Syntrichia
ruraliformis


 

Syntrichia
ruralis


 

Syntrichia
virescens


 

Tayloria
lingulata


 

Tayloria
tenuis


 

Tetraphis
pellucida


 

Tetraplodon
angustatus


 

Tetraplodon
mnioides


 

Tetrodontium
brownianum


 

Tetrodontium
repandum


 

Timmia
austriaca


 

Timmia
megapolitana


 

Timmia
norvegica


 

Tortella
bambergeri


 

Tortella
densa


 

Tortella
flavovirens


 

Tortella
fragilis


 

Tortella
inclinata


 

Tortella
inflexa


 

Tortella
limosella


 

Tortella
nitida


 

Tortella
tortuosa


 

Tortula
acaulon


 

Tortula
amplexa


 

Tortula
atrovirens


 

Tortula
canescens


 

Tortula
cernua


 

Tortula
cuneifolia


 

Tortula
freibergii


 

Tortula
lanceola


 

Tortula
leucostoma


 

Tortula
marginata


 

Tortula
modica


 

Tortula
muralis


 

Tortula
protobryoides


 

Tortula
schimperi


 

Tortula
solmsii


 

Tortula
subulata


 

Tortula
truncata


 

Tortula
vahliana


 

Tortula
viridifolia


 

Tortula
wilsonii


 

Trematodon
ambiguus


 

Trichodon
cylindricus


 

Trichostomum
brachydontium


 

Trichostomum
crispulum


 

Trichostomum
hibernicum


 

Trichostomum
tenuirostre


 

Ulota
bruchii


 

Ulota
calvescens


 

Ulota
coarctata


 

Ulota
crispa


 

Ulota
drummondii


 

Ulota
hutchinsiae


 

Ulota
phyllantha


 

Weissia
brachycarpa


 

Weissia
condensa


 

Weissia
controversa


 

Weissia
levieri


 

Weissia
longifolia


 

Weissia
mittenii


 

Weissia
multicapsularis


 

Weissia
perssonii


 

Weissia
rostellata


 

Weissia
rutilans


 

Weissia
squarrosa


 

Weissia
sterilis


 

Zygodon
conoideus


 

Zygodon
forsteri


 

Zygodon
gracilis


 

Zygodon
rupestris


 

Zygodon
viridissimus


 

 

 
 


 
Copyright © British Bryological Society

.


.

Publicado el enero 10, 2021 11:09 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

15 de enero de 2021

Verslag van de BLWG lezingendag 2006

Foto's en verslag van de BLWG lezingendag 2006

11 maart 2006, Natuurmuseum Brabant, Tilburg: tijdens deze dag was de

presentatie van de nieuwe Mosflora, die in de lunchpauze door de KNNV Uitgeverij zelf verkocht werd. Er waren ruim 130 aanwezigen. Bekijk de Powerpoint-presentaties van Heinjo During (historie
van mosflora's
), Henk Siebel (over
de nieuwe beknopte mosflora
),
Marieke Schouten (mossendistricten),

Kok van Herk (oorzaken
veranderingen van
korstmosflora op hunebedden
),
Laurens Sparrius (verspreidingsatlas en
verenigingsnieuws
).

(foto's: Laurens Sparrius)

Publicado el enero 15, 2021 05:51 TARDE por optilete optilete | 1 comentario | Deja un comentario

17 de enero de 2021

Online Nieuwjaarsbijeenkomst NMV presentaties te bekijken

Online Nieuwjaarsbijeenkomst groot succes!

Door de corona-maatregelen was een fysieke Nieuwjaarsbijeenkomst dit jaar niet mogelijk. Op zaterdag 9 januari 2021 is daarom een videopresentatie van acht lezingen georganiseerd die van 10:15 tot 16:45 duurde.

In totaal werd de link naar de online-presentatie van onze Nieuwjaarsbijeenkomst 212 keer aangevraagd. Hieronder waren 43 aanvragen van niet-leden.

Opgenomen voordrachten die u (nog eens) kunt bekijken:
Publicado el enero 17, 2021 09:07 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

19 de enero de 2021

Fun Trick with Search URLS

Do you have a favorite taxon? And you want to be sure to find every observation which might be that taxon?

Or maybe you can think of a taxon people are constantly miss-identifying? (Ugh.)

Introducing your new favorite tricks:
&ident_taxon_id=
and
&without_taxon_id=

How to use them?

In haar weblog heeft arboretum_amy arboretum_amy, 16 januari 2021 06:16 een voorbeeld geplaatst:
https://www.inaturalist.org/projects/2021-jan-feb-id-a-thon/journal/45541-fun-trick-with-search-urls

Publicado el enero 19, 2021 02:44 TARDE por optilete optilete | 1 comentario | Deja un comentario

22 de enero de 2021

Atlas Paddenstoelen Drenthe

Atlas Paddenstoelen DrentheVoorzijde van de folder van de Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe met de omslagen van de drie delen. Deze atlas is in gedrukte vorm uitverkocht.


Bij de oprichting van de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe in 1999 was de belangrijkste doelstelling een vlakdekkende inventarisatie van de mycoflora in Drenthe en het publiceren van de resultaten in boekvorm. Dit doel is in 2015 verwezenlijkt met de publicatie van de driedelige Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe. Helaas was de hele oplage van het boek in 2018 uitverkocht. Het is alleen nog antiquarisch te koop. Een herdruk wordt niet verwacht. Daarom heeft het bestuur van de PWD in december 2019 besloten om de volledige inhoud van deze atlas op onze website te plaatsen, zodat deze voor alle belangstellenden toegankelijk is.


Op deze pagina staan alle hoofdstukken van deze atlas als afzonderlijke items. Ze kunnen hier worden geraadpleegd en ze kunnen als PDF file worden gedownload voor privé gebruik.
Op deze webversie zijn de auteursrechten van toepassing die ook gelden voor de Atlas in boekvorm: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eerste auteur.
Eerste auteur: Eef Arnolds; eefarnolds@gmail.com.
—————————————————————————————————————————————-


On this page the complete content can be found of the ‘Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe‘, published by ‘Werkgroep Paddenstoelen Kartering Drenrthe’. The printed version (2015) is sold-out and will not be printed again. Each chapter can be consulted and may be downloaded as PDF file for private use.
On this webversion the same copyright applies as for the printed version: No part of this book may be reproduced in any form by print, microfilm or any other means without written permission from the first author.
First author: Eef Arnolds; eefarnolds@gmail.com.

DEEL 1 INLEIDING

DEEL 2 GRASLANDEN, HEIDEN, MOERASSEN EN CULTUURLAND

DEEL 3 LOOF- EN NAALDBOSSEN


Publicado el enero 22, 2021 10:45 MAÑANA por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

25 de enero de 2021

Microscopie voor beginnende bryologen

Een aantal weken bij Ken pdf's opgevraagd over microscopie van mossen. Wel grappig en doorgestuurd naar leden van de mossenwerkgroep. De beginnende microscopisten waren enthousiast. Ben je nieuwsgierig, vraag ze dan op bij Ken.

Zie bijlage.
See also Ken’s Keys on: http://www.kenadams.org.uk/esb/ken's%20Keys.htm

Adams, K.J., Microscope techniques for the bryologist. Part 1. A beginner's guide.
Adams, K.J., Microscope techniques for the bryologist. Part 2. Bryophyte microscopy tips.

Enhanced Bryophyte Photomicrography Using Helicon Focus
https://www.heliconsoft.com/wp-content/uploads/2013/04/Bryophyte_Photomicrography.pdf

On Mounting Delicate Bryophytes in Glycerol
https://www.researchgate.net/publication/238661821_On_Mounting_Delicate_Bryophytes_in_Glycerol

V. Sarafis (1971) Modern methods in the investigation of
bryophyte morphology, New Zealand Journal of Botany, 9:4, 725-738, DOI:
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0028825X.1971.10430235

Tools, Tips & Techniques: Imaging
http://bryology.org/wp-content/uploads/2018/08/Bryological-Times-2013-137.pdf

Manual of Tropical Bryology: The use of computers in the field,
APPENDIX X: PHOTOGRAPHING IN THE FIELD
https://core.ac.uk/download/pdf/14530151.pdf

Publicado el enero 25, 2021 09:51 TARDE por optilete optilete | 1 comentario | Deja un comentario